Zápis ze zasedání O.Z. 26. 9. 2012

04. 11. 2012 - 19:40

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 26. 9. 2012

   Zasedání zahájil starosta v 19,10 hod.  Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno 5 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

a p. T. Drahota

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. rozpočtové opatření č. 2
  3. změny v inventuře dle Srovnávacího sestavení parcel
  4. různé

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. A. Jarkovská a p. T. Drahota

 

 

1. Kontrola minulého zápisu

 

Zápis z jednání ze dne 18. 7.  2012  přečetla p. K. Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Rozpočtové opatření č. 2

 

p. Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření. O. Z. schválilo Rozpočtové opatření č. 2 bez připomínek

Pro             5                           Proti           0

3. Změny v inventuře

O. Z. souhlasí, aby pozemky v inventuře byly změněny dle Srovnávacího sestavení parcel ze dne 25.7.2012, zasláno Katastrálním úřadem v Kolíně.

Pro             5                           Proti           0

 

4. Různé

V tomto bodu programu  nebylo nic projednáváno.

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 19,40  a poděkoval všem za účast.

Zapsala 26. 9. 2012 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: A. Jarkovská, T. Drahota

Starosta: Josef Pazdera

zapis-ze-zasedani-o-z-26-9-2012