Zápis ze zasedání O.Z. 12. 12. 2012

18. 01. 2013 - 19:43

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 12. 12. 2012

   Zasedání zahájil starosta v 19,05 hod.  Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. J. Kovář, p. V. Olmr a p. T. Drahota

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. seznámení zastupitelů se zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření obce
  3. rozpočtová opatření č. 3 a č. 4
  4. rozpočtový výhled
  5. rozpočet na rok 2013
  6. vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
  7. plán inventur na rok 2012
  8. plán účetních odpisů 2013
  9. různé

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. A. Jarkovská a p. J. Pazdera ml.

 

 

1. Kontrola minulého zápisu

 

Zápis z jednání OZ ze dne 26.9.2012 a mimořádného jednání OZ ze dne 31.10.2012  přečetla p. K. Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Seznámení zastupitelů se zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření obce

 

p. Jarkovská přečetla zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

3. Rozpočtové opatření č. 3 a 4

Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 3, které odsouhlasil starosta v září 2012, a s opatřením souhlasí. A souhlasí i s rozpočtovým opatřením č. 4.

Pro             7                          Proti          0

 

4. Rozpočtový výhled na r. 2013 – 2015

p. Jarkovská seznámila zastupitele s rozpočtovým  výhledem na roky 2013 – 2015

Pro             7                          Proti                    0

5. Rozpočet na rok 2013

p. Jarkovská přečetla návrh rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet byl schválen jednohlasně – jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z příjmů let minulých.

Pro             7                          Proti          0

6. Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

 

O. Z. navrhlo a  odsouhlasilo  vyhlášku  č.1/2012

Pro             7                          Proti          0

7. Plán inventur na rok 2012

O. Z. schválilo přílohu č. 2 ke směrnici č. 1/2011 pro inventarizaci

Pro             7                          Proti                    0

8. Plán účetních odpisů 2013

O. Z. schválilo plán účetních odpisů pro rok 2013

Pro             7                          Proti          0

9. Různé

a) Nykos, a.s. – Dodatek č. 1/2013

O. Z. projednalo a schválilo dodatek č. 1/2013 ke Smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství s firmou Nykos a.s.

Pro             7                          Proti          0

b) Přeplatek  OAD

O. Z. projednalo a schválilo smlouvu o využití přeplatku z úhrady

prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby v

Systému PID za kalendářní rok 2011

c) Dodatek č. 1 k Rámcové partnerské smlouvě

O. Z. projednalo a schválilo Dodatek č. 1, který ruší třetí odstavec smlouvy s názvem „Příspěvek za obdržení dotace“

Pro             7                          Proti          0

d) Odborný lesní hospodář

od 1. 1. 2013 nebude  p. Lasák vykonávat funkci OLH ze  zdravot.

důvodů. Zastupitelé musí vybrat nového OLH.

 

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 22,15  a poděkoval všem za účast.

Zapsala 12. 12. 2012 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: A. Jarkovská, J. Pazdera ml.

Starosta: Josef Pazdera

zapis-ze-zasedani-o-z-12-12-2012 (1)