OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MASOJEDY č. 2/2005 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

01. 07. 2009 - 11:04

Zastupitelstvo obce Masojedy vydává dne 6.4.2005 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Masojedy (dále jen “správce poplatku”) a v řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

1) Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
2) Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Čl. 3
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit držení psa správci poplatku do 15 dnů. Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit.

2) Povinnost oznámit držení psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen, a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, do 15 dnů od jejího vzniku.

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO.

5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.

Čl. 4
Sazby poplatku

Poplatek ze psa činí ročně:
za prvního psa 50 Kč,
za druhého a každého dalšího psa 100 Kč,

Čl. 5
Osvobození

1) Poplatek se neplatí ze psů, jejichž držitelem je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.3 příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
2) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Poplatek se platí v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
3) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.

Čl. 7
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný v pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem či poštovní poukázkou jednorázově v termínu do 31.března kalendářního roku

Čl. 8
Sankce
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.5.2005