OZV 1-2005 Psi – pohyb

01. 07. 2009 - 14:02

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2005,

kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Masojedy schválilo a vydává dne 6.4.2005 v souladu s ust. § 10 písm. a) a c), § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku:

I.
čl. 1
V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochraně veřejného pořádku v obci Masojedy se stanovují dále uvedená opatření, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku na veřejně přístupných místech.

čl. 2
Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je podle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.

II.
čl. 3
1. Na veřejném prostranství lze nechat volně pohybovat psy a jiná zvířata pouze pod neustálým dohledem nebo přímým vlivem osob vlastnících nebo držících psy či jiná zvířata (dále jen “odpovědná osoba”) tak, aby v případě jakéhokoliv nebezpečí ohrožení veřejného pořádku mohl být pes nebo jiné zvíře odpovědnou osobou přivoláno a bezpečnost osob a majetku zajištěna.

2. Odpovědná osoba /osoba provázející psa/ je povinna zajistit, aby pes či jiné zvíře neznečišťoval veřejné prostranství, popř. zajistit odstranění znečištění.

III.
čl. 4
Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o trestný čin či jiný správní delikt.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/1994 o volném pobíhání psů v obci vydaná dne 19.1.1994.

čl. 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.5.2005