Jednání OZ 11.5.11

11. 05. 2011 - 19:50

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 11. 5. 2011

   Zasedání zahájil starosta v 19 hod. Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. V. Olmr a p. T. Drahota

p. Kovář – omluven

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. závěrečný účet a audit za rok 2010
  3. obnovení dobrovolného hasičského sboru
  4. obnova cest a pěšin
  5. různé

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. T. Drahota a p. J. Pazdera ml.

1. Kontrola minulého zápisu

Zápis z jednání ze dne 23. 3. 2011 přečetla p. K Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Závěrečný účet a audit za rok 2010

p. Jarkovská přečetla závěrečný účet a informovala o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a závěrčný účet byly schváleny bez výhrad.

Pro             6                          Proti          0

3.Obnovení dobrovolného hasičského sboru

Na základě dopisu od Hasičského záchranného sboru Kolín zaktualizujeme příslušné dokumenty. Pověřen stávající velitel p. J. Pazdera ml.

Pro             6                          Proti          0

4.Obnova cest a pěšin

O.Z. rozhodlo zažádat o nákup 2 pozemků 679/8 a 945/19 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pozemky, které jsou vedeny jako komunikace, postupně obnovit dle potřeb občanů obce.

Pro             6                          Proti          0

5. Různé

a) USNESENÍ č. 1

O. Z. souhlasí s převedením obce na elektronické bankovnictví.

Souhlasí s přístupem účetní p. Aleny Jarkovské a zást.starosty

p. Kristýny Šťastné na elektronické bankovnictví

Pro             6                          Proti          0

b) Rozpočtové opatření č. 2

p. Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č. 2. Návrh byl přijat.           Pro                   6                          Proti          0

c) Žádost p. Jarkovské

p. Jarkovská podala žádost o souhlas s rekonstrukcí střechy a zabudováním střešních oken a vikýřů u domu č.p. 42 parc.č..64/1 a 64/2

Pro      5              Proti     0       Zdržela se     1  p. Jarkovská

d) Zatrubnění potoka pro p.č. 776/1 a 776/3 – p. Jiří Štěpánek

O. Ú. nemůže zaujmout žádné stanovisko, čeká na vyjádření

Povodí Labe.

e) Dopravní značení

p. Olmr navrhuje požádat Odbor dopravy o revizi dopravního

značení v obci.

f)  p. Olmr navrhl oslovit občany, kteří neudržují čistotu a pořádek

na svém, obecním nebo pronajatém pozemku a

narušují tak  vzhled obce (např.aby odstranili vraky aut).

Také navrhuje požádat občany, aby opravovali a udržovali svůj

nemovitý majetek.

OZ schválilo

g) O.Z. schválilo, že kterýkoliv člen zastupitelstva má právo kontro-

lovat práci v lese a vyžadovat doklady o odvozu dřeva z lesa.

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil ve 21,45 a poděkoval všem za účast.

Zapsala 11. 5. 2011 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: T. Drahota

J. Pazdera ml.

Starosta: Josef Pazdera

zapis-ze-zasedani-o-z-11-5-2011