Jednání OZ 22.6.11

03. 07. 2011 - 19:49

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 22. 6. 2011

   Zasedání zahájil starosta v 19 hod. Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. V. Olmr, p. T. Drahota a p. J.Kovář

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. dobrovolný hasičský sbor
  3. různé

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. A. Jarkovská a p. J. Kovář

1. Kontrola minulého zápisu

Zápis z jednání ze dne 11. 5. 2011 přečetla p. K. Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Dobrovolný hasičský sbor

O.Z. zvažuje zrušení Jednotky dobrovolných hasičů, ale zatím tak nerozhodlo. Budeme jednat s hasičským sborem v Doubku a okolí. Na základě jednání bude navržen další postup v existenci dobrovolných hasičů v obci Masojedy.

3. Různé

a) žádost p. ing. Najmana o pokácení 3 stromů

Na základě této žádosti byla určena osoba oprávněná provádět úkony ve správním řízení. Navržen a schválen starosta Josef Pazdera.

Pro             7                          Proti          0

O.Z. schválilo žádost p. ing. Najmana a povolilo pokácení 3 stromů na pozemku 869/12

Pro             7                          Proti          0

b) AZ Elektrostav, a.s. zaslalo žádost o odsouhlasení návrhu na projekt stavby IE-12-6012542 Masojedy, kNN, NN pro ppč. 786/19-25 a podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – SMLOUVA IV-12-6012542/VB008

O.Z. souhlasí pod podmínkou, že bude zachováno stávající veřejné osvětlení umístěné na sloupech.

Pro             7                          Proti          0

c) pojízdná prodejna

O.Z nesouhlasí s placením měsíčního poplatku pojízdné prodejně firmy PEKAŘSTVÍ  ŠUMAVA

Pro            7                         Proti          0

d) návrh smlouvy s p. Hrabánkem ml.

O.Z projednalo návrh Přílohy č. 4 – měsíční paušál pro p.Hrabánka ml. Zastupitelstvo do 29. 6. navrhne úpravu Přílohy č. 4

e) žádost p. Joklové, Masojedy 51

1. žádost o povolení výkopu přes obecní cestu od domu k žumpě

2. žádost o finanční příspěvek

ad 1. členové O.Z projednali žádost. Při projednávání žádosti O.Z.

zjistilo, že vlastníkem není p. Joklová, ale p. Ivan Jokl, tzn.

že žádost musí podat vlastník.

ad 2. finanční příspěvek O.Z. jednohlasně zamítá

f) Vyjádření POVODÍ LABE – zatrubnění potoka na pozemku

p.č. 776/1 a 776/3 (p. Štěpánek)

Po přezkoumání vyjádření Povodí Labe ze dne 22.6.2011 O.Z.

s tímto vyjádřením nesouhlasí. Dokumentace neodpovídá

skutečnosti.

g) USNESENÍ č. 2

O.Z. souhlasí s koupí parcel č. 679/8 a 945/19 v katastrálním

území Masojedy a zavazuje se, že budou obcí použity pro

zpřístupnění pozemků a tato funkce bude obcí zaručena např.

formou věcného břemene.

Pro             7                          Proti          0

h) p. V. Olmr navrhuje vyrobit a umístit závoru na panelovou cestu

č. 890/2

Pro             6                          Proti          1

ch) p. V. Olmr navrhuje zahájit jednání ohledně projektu na

splaškovou kanalizaci a ČOV v obci

Pro             7                          Proti          0

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil ve 22.00 a poděkoval všem za účast.

Zapsala 22. 6. 2011 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: A. Jarkovská

J. Kovář

Starosta: Josef Pazdera

zapis-ze-zasedani-o-z-22-6-2011