Zápis ze zasedání OZ 14.12.2011

22. 12. 2011 - 19:48

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 14. 12. 2011

   Zasedání zahájil starosta v 19 hod. Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva (p. Olmr předem omluven za pozdější příchod):

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. V. Olmr, p. T. Drahota

Omluven: p. J.Kovář

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. rozpočtové opatření
  3. rozpočet na rok 2012
  4. dobrovolní hasiči
  5. Nykos – dodatek smlouvy – odvoz odpadu
  6. výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce
  7. zpráva finanční komise
  8. zpráva kontrolní komise
  9. výběrové řízení – projekt

10. vyhláška obce – poplatek za odpad

11. jmenování inventární komise

12. směrnice inventury

13. plán odpisu

14. různé

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, mimo body 11 a 12, které budou projednány společně.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. A. Jarkovská a p. J. Pazdera ml.

 

 

1. Kontrola minulého zápisu

Zápis z jednání ze dne 16. 11. 2011 přečetla p. K. Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Rozpočtové opatření č. 6

P. Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č. 6

Pro             5                          Proti          0

3. Rozpočet na rok 2012

P. Jarkovská přečetla návrh rozpočtu na rok 2012

Pro             5                 Proti                    0

4. Dobrovolní hasiči

V sobotu 10. 12. 2011 proběhlo na OÚ setkání dobrovolných hasičů. Dohoda zní, že jednotka bude pokračovat.

5. Nykos – dodatek smlouvy

O.Z. schvaluje Dodatek č. 1/2012 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství.

Pro             5                 Proti          0

6. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce

Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V 19,20 na zasedání dorazil p. V. Olmr

7. Zpráva finanční komise

P. J. Pazdera ml. přečetl zprávy finanční komise za rok 2011.

8. Zpráva kontrolní komise

P. V. Olmr přečetl zprávu kontrolní komise.

Zprávy jsou k nahlédnutí na OÚ.

9. Výběrové řízení – projekt

O.Z. souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projekt pro plochu pod kontejnery u hlavní silnice.

Pro             6                 Proti          0

10. Vyhláška obce – odpad

O.Z. schválilo vyhlášku o odpadech – Vyhláška č.1/2011

Pro             6                 Proti          0

11. – 12  Směrnice inventury, plán inventur, jmenování inventární komise

O.Z. souhlasí se směrnicí č. 1/2011 – INVENTARIZACE a přílohou č. 1 – Plán inventur na rok 2011. Jmenování inventární komise je součástí přílohy č.1

Pro             6                 Proti          0

13. Plán odpisu

O.Z. souhlasí s odpisovým plánem na r. 2012

Pro             6                 Proti          0

14. Různé

V tomto bodě nebylo nic projednáváno

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil ve 20,30  a poděkoval všem za účast.

Zapsala 14. 12. 2011 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: A. Jarkovská, J. Pazdera ml.

Starosta: Josef Pazdera

zapis-ze-zasedani-o-z-14-12-2011