Zápis ze zasedání O.Z. 27. 3. 2013

24. 04. 2013 - 19:42

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 27. 3. 2013

   Zasedání zahájil starosta v 19,05 hod.  Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. J. Kovář a  p. V. Olmr

Omluven: T. Drahota

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. schválení inventury
  3. schválení účetní závěrky
  4. závěrečný účet 2012
  5. rozpočtové opatření č. 1
  6. úprava veřejného prostranství u kontejnerů
  7. různé

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. V. Olmr a p. J. Kovář

 

 

1. Kontrola minulého zápisu

 

Zápis z jednání ze dne 12. 12.  2012  přečetla p. K. Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Schválení inventury

 

p. Jarkovská přečetla Inventarizační zprávu ze dne 25.1.2013. Inventura provedena ke dni 31.12.2012

Pro             6                          Proti          0

3. Schválení účetní závěrky

Po prostudování finančních a účetních výkazů  O. Z. schválilo účetní závěrku za rok 2012.

Pro             6                          Proti          0

 

4. Závěrečný účet 2012

Byl projednán Závěrečný účet včetně přílohy č. 1 – Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce se závěrem: O. Z. schvaluje s výhradou.

Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny následující chyby a nedostatky: Územní celek neprovedl inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů, nebyla provedena inventura účtů 401, 406, 408 a 432 ke dni 31.12.2012.

Zastupitelé přijali toto opatření k nápravě chyb a nedostatků: při inventarizaci majetku za rok 2013 bude provedena inventarizace jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů, bude provedena inventura účtů 401, 406, 408 a 432.

Pro             6                          Proti          0

5. Rozpočtové opatření č. 1

p. Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č . 1

O. Z. schválilo Rozpočtové opatření č. 1 bez připomínek

Pro             6                          Proti          0

6. Úprava veřejného prostranství u kontejnerů

Starosta obce seznámil zastupitele a občany s průběhem přípravných prací na výstavbu opěrné zdi a zpevnění plochy.

 

7. Různé

Starosta navrhuje opravu mostku a silnice do Bušince. Obec osloví projektanta Ing. Fouska.

 

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 21,10  a poděkoval všem za účast.

Zapsala 27. 3.  2013  Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: p. V Olmr a p. J. Kovář

Starosta: Josef Pazdera

zapis-ze-zasedani-o-z-27-3-2013