Zápis ze zasedání O.Z. 17. 7. 2013

29. 08. 2013 - 19:40

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 17. 7. 2013

   Zasedání zahájil starosta v 19,05 hod.  Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno 5 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

a  p. V. Olmr

Omluven: J. Kovář (přítomen od 19,30 – bod č.3)

Neomluven: T. Drahota (přítomen cca 5 minut,bez omluvy odešel)

Občané Masojed a hosté – viz prezentační listina

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. pronájem obecních pozemků – orná půda
  3. rekonstrukce cesty do Bušince – informace o postupu prací
  4. opěrná zeď, zpevněná plocha –informace o postupu prací
  5. rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4
  6. projednání usnesení Krajského soudu v Plzni (čističky)
  7. různé

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. A. Jarkovská a p. J. Pazdera ml.

 

 

1. Kontrola minulého zápisu

 

Zápis z jednání ze dne 27. 3.  2013  přečetla p. K. Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Pronájem obecních pozemků

 

Zastupitelé se dohodli, že výpovědí ukončí  nájemní smlouvu č.2/2010.

Důvodem pro ukončení smlouvy je změna výměr a kat. čísel dotčených pozemků která vznikla digitalizací.

Pozemky budou znovu nabídnuty k pronájmu oznámením na úřední desce obce a na www.masojedy.cz

 

Pro             5                          Proti          0

3. Rekonstrukce cesty do Bušince

 

Zastupitelé obce seznámili občany s postupem prací v Bušinci.

V současné době je k dispozici posudek statika, projekt vypracuje Ing. Fousek.

Zastupitelé souhlasí, aby byla po vypracování projektu vyhlášena Výzva k podání nabídek na uzavření smlouvy „Rekonstrukce komunikace a koryta toku – havarijní popovodňový stav“ a aby bylo zahájeno řízení na stavebním úřadě v Českém Brodě

Pro             6                          Proti          0

 

4. Opěrná zeď, zpevněná plocha

 

Zastupitelé obce seznámili občany s postupem prací na akci „Opěrná zeď,zpevněná plocha“

5. Rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4

p. Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č . 2, 3 a 4

Rozpočtové opatření č. 2 a 3 bylo schváleno starostou – pouze na vědomí. Rozpočtové opatření č. 4 schválilo OZ bez připomínek

Pro             6                          Proti          0

6. Projednání usnesení Krajského soudu v Plzni (čističky)

Zastupitelé byli seznámeni s USNESENÍM  27K 31/2007-259 Krajského soudu v Plzni v konkursní věci úpadce Ekoplast Štancl-servis s.r.o.

Na základě tohoto Usnesení  odsouhlasili, že rozestavěná Decentrální odkanalizování obce bude účtována jako zmařená investice. Zastupitelé souhlasí s odepsáním zmařené investice v hodnotě 1.200.000,- z majetku obce.

Pro             6                          Proti          0

 

7. Různé

a) Schválení směrnice č. 1-2013 O opravných položkách

Zastupitelé schválili směrnici č. 1-2013 O opravných položkách

Pro             6                          Proti          0

b) p. Olmr navrhl nechat vypracovat projekt na územní rozhodnutí na výstavbu čističky. Zastupitelé navrhují počkat do ukončení rozdělaných projektů (hlavně z hlediska financí) a p. Olmr má za úkol zjistit, jak dlouho územní rozhodnutí platí (z důvodu, že v současné době peníze na výstavbu čističky obec nemá)

 

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 20,30  a poděkoval všem za účast.

Zapsala 17. 7.  2013  Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: p. A. Jarkovská a p. J. Pazdera ml.

Starosta: Josef Pazdera

zapis-ze-zasedani-o-z-17-7-2013