Zápis z mimořádného zasedání O.Z. 15. 9. 2013

28. 09. 2013 - 19:40

Zápis z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 15. 9. 2013

   Zasedání zahájil starosta  v 19  hod. Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno.

Bylo přítomno 7  členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. T. Drahota, p. V. Olmr a p. J. Kovář

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. žádost o dotaci – Obnova majetku po živelních pohromách
  3. schválení Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.Kovář, p. Pazdera

1. Kontrola minulého zápisu

Zápis z jednání ze dne 17. 7. 2013 přečetla p. K Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Žádost o dotaci

O.Z. projednalo možnost podání žádosti o dotaci na MMR – „Obnova majetku po živelních pohromách 2013“  na rekonstrukci silnice do Bušince po letošních povodních. Po zvážení všech „ pro a proti“ se zastupitelé jednohlasně dohodli, že žádost o dotaci obec nepodá. Hlavním důvodem je oddálení termínu prací. Oprava by nemohla proběhnout  v tomto roce, jelikož schválení žádosti trvá 2 až 3 měsíce.

Pro dotaci         0                                     Proti       7

3.Schválení směrnice

  1.    Paní Jarkovská přečetla návrh Směrnice č.2-2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pro     7                        Proti     0

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil ve 19,45 a poděkoval všem za účast.

Zapsala 15. 9. 2013 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu:  J. Kovář

J. Pazdera

Starosta: Josef Pazdera

zapis-z-mimoradneho-zasedani-o-z-15-9-2013