Jednání OZ 2.2.11

10. 02. 2011 - 19:52

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 2. 2. 2011

Zasedání zahájil starosta v 19,10 hod. Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. V. Olmr, p. J. Kovář a p. T. Drahota

Starosta přečetl následující program:

1.    kontrola minulého zápisu

2.    schválení inventury

3.    rozpočet na rok 2011

4.    různé

– p. Jarkovská požádala o doplnění programu o projednání přílohy č. 1 Nařízení vlády  ze dne 7. 12. 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (bod č. 5)

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. T. Drahota a p. J. Pazdera ml.

1. Kontrola minulého zápisu

Zápis z jednání ze dne 15. 12. 2010 přečetla p. K Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Schválení inventury

Inventura a inventarizační zápis byly schváleny jednohlasně.

Ocenění nových pozemků a přecenění pozemků s novou výměrou bude konzultováno s odborníkem a projednáno v obecním zastupitelstvu.

Vyřazení  pozemků neuvedených ve výpisu z Katastru nemovitostí za rok 2010 bude projednáno v obecním zastupitelstvu po konzultaci s Katastrálním úřadem.

Jedná se o změny vzniklé při digitalizaci.

3.Rozpočet na rok 2011

Předseda finančního výboru přečetl návrh rozpočtu na rok 2011.

V návrhu rozpočtu byli provedeny úpravy, poté byl

rozpočet byl schválen jednohlasně – jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z příjmů let minulých.

4.Různé

a) p. Jarkovská seznámila O.Z., že 29. 11. 2010 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce – nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) návrh jednání s Nykosem ohledně svozu komunálního i separovaného odpadu – četnost, navýšení kontejnerů

c) rekonstrukce OÚ – upřesnění a doplnění podmínek pro stavební firmy

d) žádost p. Macháčka o souhlas se stavbou zahradní boudy na parc.

č. 861/20 – odsouhlaseno všemi hlasy

5. Nařízení vlády ze dne 7. 12. 2010

Na základě Nařízení vlády ze dne 7. 12. 2010 zastupitelé schválili snížení odměn zastupitelů, které byly schváleny na ustavujícím zasedání dne 10. 11. 2010 o 5 % s platností od 1. 1. 2011.

Pro        7                         Proti        0

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil ve 22,30 a poděkoval všem za účast.

Zapsala 2. 2. 2011 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: T. Drahota

J. Pazdera ml.

Starosta: Josef Pazdera

zapis-2-2-2011