Jednání OZ 26.10.11

16. 11. 2011 - 19:49

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 26. 10. 2011

   Zasedání zahájil starosta v 19 hod. Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. V. Olmr, p. T. Drahota

Omluven: p. J.Kovář

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. rozpočtové opatření
  3. vyřazení majetku – návrh
  4. revizní zpráva kontrolní komise
  5. obecní zpravodaj
  6. různé

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. T. Drahota a p. J. Pazdera ml.

1. Kontrola minulého zápisu

Zápis z jednání ze dne 22. 6. 2011 přečetla p. K. Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Rozpočtové opatření č. 4 a 5

P. Jarkovská seznámila O.Z. s rozpočtovým opatřením č. 4, které dne 5. 9. 2011 schválil starosta p. Josef Pazdera.

P. Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č. 5

Pro             6                          Proti          0

3. Vyřazení majetku

P. Jarkovská přečetla návrh na vyřazení majetku. Návrh zastupitelstvo schválilo.

Pro             6                 Proti                    0

4. Revizní zpráva kontrolní komise

P. Olmr přečetl zápisy z Kontrolního výboru z 18. 12. 2010

a  20. 1. 2011.

5. Obecní zpravodaj Doubravčice – návrh na rozšíření

O.Z. rozhodlo, že vstoupíme v jednání s paní A. Kvasničkovou

ohledně možnosti odebírat a ev. publikovat v Obecním zpravodaji

Pro             5                 Proti          0                 Zdržel se     1

6. Různé

a)    žádost p. O. Olmra – vyjádření k umístění obytného rod. domu na poz. par. č. 945/2 v k.ú. Masojedy.

Pro             2                          Proti          4

b)   žádost o přijetí dohody – OÚ Doubravčice

O.Z. projednalo dopis z OÚ Doubravčice. P. Olmr navrhl doporučit majiteli stromu, aby přistoupil na návrh na vyhlášení památného stromu.

Pro             4                 Proti          1                 Zdržel se     1

Vlastník nesouhlasí.

c)    Dohoda o partnerství – hostovaná spisová služba

O.Z. projednalo Dohodu o partnerství. Pověřuje starostu, aby k Dohodě o partnerství vyjasnil následující body:

  1. Doba udržitelnosti projektu
  2. Vybudování negarantovaného úložiště dokumentů
  3.  Z dohody není jasné, zda bude služba prováděna bezplatně či ne

Z tohoto důvodu O.Z. zatím dohodu neschválilo, po vyjasnění těchto skutečností O.Z. projedná Dohodu na příštím zasedání.

d)   Projekt na kanalizaci

P. Olmr předložil projekt na splaškovou kanalizaci a ČOV. O.Z. se tímto bude zabývat na příštím řádném zasedání.

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil ve 22.15 a poděkoval všem za účast.

Zapsala 26. 10. 2011 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: T. Drahota, J. Pazdera ml.

Starosta: Josef Pazdera

zapis-ze-zasedani-o-z-26-10-2011