Zápis ze zasedání OZ 16. 5. 2012

13. 06. 2012 - 19:47

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 16. 5. 2012

   Zasedání zahájil starosta v 19,25 hod.  Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. J. Kovář, p. T. Drahota a p. V Olmr

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. závěrečný účet 2011
  3. úprava veřejného prostranství u kontejnerů
  4. Pozemkový fond (parcely č. 861/13, 952/3 a 890/5)
  5. různé

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. A. Jarkovská a p. T. Drahota

 

 

1. Kontrola minulého zápisu

 

Zápis z jednání ze dne 7. 3. 2012  přečetla p. K. Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Závěrečný účet 2011

 

p. Jarkovská přečetla závěrečný účet  vč. přílohy č.1 – výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet byly schváleny bez výhrad.

Pro             7                           Proti           0

3. Úprava veřejného prostranství u kontejnerů

p. Jarkovská seznámila s výsledkem výběrového řízení na projekt – Kontejnery.  Výběrová komise vybrala Ing. Karla Fouska . OZ doporučilo starostovi podepsat smlouvu s uvedenou firmou.

Paní Wagnerová požádala o nahlédnutí do projektu a sdělení termínu zahájení prací.

 

4. Pozemkový fond

USNESENÍ č. 1/2012

O. Z. projednalo žádost Pozemkového fondu ČR (včetně přílohy).

Na základě této žádosti se usneslo, že nesouhlasí, aby dotčené pozemky  parcela č. 861/13  a parcela č. 952/3 byly převedeny na jiné osoby a požádalo o převod nebo prodej obci. Pozemky budou použity výhradně k zastavění veřejně prospěšnou stavbou.

O.Z. souhlasí s bezúplatným převodem nebo koupí  parcel č 861/13, 952/3 a 890/5 v katastrálním území Masojedy a zavazuje se, že budou obcí použity výhradně pro zpřístupnění pozemků a tato funkce bude obcí zaručena např. formou věcného břemene.

Pro                   7                           Proti           0

5. Různé

Údržba obce – O. Z. osloví občany dopisem.

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil ve 21,00  a poděkoval všem za účast.

Zapsala 16. 5. 2012 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: A. Jarkovská, T. Drahota

Starosta: Josef Pazdera

zapis-ze-zasedani-o-z-16-5-2012